BLOGI 12.12.2019

Turvallinen kiintymyssuhde luo pohjan lapsen ja nuoren kehittymiselle

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa lasten ja nuorten oppilaskotien kuntoutus pohjautuu kiintymyssuhdekeskeiseen ajatteluun. Ajattelu perustuu lapsen ja nuoren turvallisuuden tunteen luomiseen, joka syntyy vuorovaikutussuhteessa toiseen ihmiseen. Turvallisuuden tunne toimii perustana muille arjen toiminnoille. Kokiessaan turvallisuuden tunnetta lapsi pystyy omaksumaan uutta tietoa ja oppimaan uutta. Turvallinen hoivaympäristö auttaa aivoja kehittymään; auttaa synnyttämään yhteyksiä eri aivojen osien välillä. Yhteydet kehittävät mm. tunteiden hallintaa, itsehillintää ja reaktioiden/impulssien kontrollointia.

Kuntoutuksessa työntekijät toimivat lapsen sosiaalisena puskurina, joka auttaa lasta uskomaan, että hän saa apua ja helpotusta pahaan oloonsa ja että hän on tykätty ja hänen kanssaan on mukava olla. Hyvä vuorovaikutussuhde lapsen ja työntekijöiden välillä auttaa suojelemaan lapsen aivoja stressiltä.

Hyvä vuorovaikutussuhde on siis yksi edellytys turvallisuuden tunteen luomiselle. Vuorovaikutukseen pääsyä tukee PACE-asenne. PACE-asenne tulee sanoista: leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. Leikkisyys tarkoittaa mm. yhdessä mukavien muistojen luomista, toiveikkuutta ja kepeää aikuisten tapaa suhtautua esim. ei toivottua toimintaa kohtaan. Hyväksynnällä osoitamme lapsen ja hänen ajatusten olevan tärkeitä. Hyväksyvällä asenteelle emme myös tuomitse lapsen haastavaa käytöstä tai tekoja, vaan ymmärrämme toimintojen taustalla olevan syyn. Taustalla voi olla mm. pelko tai opittu tapa toimia tilanteissa, jota meidän tulisi pyrkiä yhdessä lapsen kanssa muuttamaan. Uteliaisuuden avulla tutustumme lapseen, olemme kiinnostuneita hänen mielipiteistään ja ajatuksistaan. Tämä auttaa työntekijöitä ymmärtämään lapsen syitä käyttäytymisen taustalla ja löytämään yksilöllisempiä ratkaisuja auttaa lasta hänen tarpeistaan lähtien. Empatiaa tarvitsemme myötäelämiseen ja lapsen tunteiden käsittelyn tukemiseen. Yhdessä jaetut tunteet auttavat lasta selviytymään hankalistakin tunnetiloista. Tällä asenteella lapsi tulee aidosti kohdatuksi omine ajatuksineen ja tarpeineen.

Vaalijalan konsultoiva ja kuntouttava perhetyö ylläpitää omaa osaamistaan kiintymyssuhde keskeisestä mallista säännöllisin koulutuksin. Marraskuussa järjestetyssä DDP-seminaarissa saimme kattavan tietopaketin neurobiologiasta. Lasten ja nuorten kuntoutusyksiköissä järjestetään PACE-tunteja, jolloin mietimme työntekijöiden kanssa kuinka PACE-asenne toteutuu lasten ja nuorten kuntoutuksessa.

Piritta Hynninen
Kuntoutusohjaaja/perhehoidon koordinaattori, konsultoiva ja kuntouttava perhetyö

Jaa artikkeli