BLOGI 30.1.2020

Sateenkaaren erityiskoulu tarjoaa yksilöllisiä opetusratkaisuja ja tukee yhdessä oppimista

Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän peruskoulu, jossa annetaan esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autistisille sekä psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille, joiden kotikunnan lähikoulu ei pysty vastaamaan heidän koulunkäynnin yksilöllisiin tarpeisiin tai jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta. Opetusta annetaan toiminta-alueittain sekä oppiaineittain, struktuureita ja multisensorista opetusta sekä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Opetuksessa korostuu monialainen ja toiminnallinen oppiminen sekä aistikuntoutus.

Opetus toteutetaan kymmenessä pienryhmässä, joista kahdeksan ryhmää toimii Pieksämäellä Nenonpellossa ja kaksi ryhmää Pieksämäen kaupungin keskustassa. Nenonpellossa olevista luokista kuusi sijaitsee kesällä 2019 valmistuneessa uudisrakennuksessa ja kaksi luokkaa odottaa parhaillaan uusia opetustiloja, jotka rakentuvat uudisrakennuksen yhteyteen kesällä 2020. Keskustassa olevissa luokissa annetaan opetusta niille oppilaille, joilla on taitoja toimia kevyemmällä tuella ja jotka ovat siirtymässä lähivuosina jatko-opintoihin tai palaamassa omaan lähikouluunsa. Näin ollen oppilailla on mahdollisuus siirtyä tuetuimmista opetusjärjestelyistä kevyempiin oman toimintakyvyn kehittyessä.

Pienryhmäopetuksessa hyödynnetään vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Kenenkään ei tarvitse pinnistellä ryhmäkohtaisten tavoitteiden mukaan, vaan jokaiselle suunnitellaan omat henkilökohtaiset oppimiseen liittyvät tavoitteet. Pienryhmässä opiskelu tarjoaa mahdollisuuden harjoitella eri taitoja niiden oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea samankaltaisissa asioissa. Ryhmät on muodostettu niin, että ne mahdollistavat onnistumisen kokemuksia jokaiselle oppijalle. Oppilaan tunne siitä, että hän ”osaa ja on paras jossakin”, antaa parhaan mahdollisen kasvualustan tulevaisuudelle.

Sateenkaaren koulun uudet opetustilat on suunniteltu oppilaslähtöisesti aistiherkkyydet huomioiden. Koulun värimaailma on suunniteltu yhteistyössä Margit Sjöroosin kanssa. Väreillä on haluttua hakea rauhallista yleisvaikutelmaa.

Myös äänimaailma on rauhallinen ja sitä tukee paitsi koulun rakenteelliset ratkaisut, myös luokissa olevat tekstiilimatot. Koulu on rakennettu ”kengättömäksi kouluksi”, mikä on mahdollistanut oppilaiden opiskelun tarvittaessa lattialla säkkituolien päällä ja lattian lämpö houkuttelee myös pienimpiä oppilaita leikkeihin lattian äärelle. Kahden eri opetussiiven omat sisäänkäynnit luovat turvallisuutta ja rauhoittavat arjen siirtymätilanteita. Opetussiipien välillä oleva ruokailutila, opetuskeittiöt ja hallintokäytävä toimivat hienosti ”vedenjakajina” kahden siiven välillä.

Luokkatilat on suunniteltu vastaamaan joustavasti oppilaiden tarpeisiin. Luokkatilaa voi jakaa helposti liikuteltavilla seinäkkeillä tai jako-ovilla, kun halutaan jakaa ryhmää vieläkin pienempiin kokonaisuuksiin. Jokaisella luokalla on käytössään myös kaksi erillistä eriyttämistilaa, kun on tarve saada täysin omaa rauhaa opiskeluun yksin tai parin kanssa.  Luokkien kalusteet ovat helposti liikuteltavia ja niistä saa muodostettua mutkattomasti pienryhmätyöskentelypaikkoja. Luokat muuntuvat päivän aikana myös rentoutumistiloiksi tai ne mahdollistavat ryhmämuotoisten harjoitteiden tekemisen yhdessä koko ryhmän kanssa.  

Kun oppilas kokee olonsa turvalliseksi eikä hän joudu pinnistelemään oman jaksamisen äärirajoilla, vähentää se haastavaa käyttäytymistä. Jos sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja tunne-elämän hallintataidot ovat puutteelliset ja oman kasvun taustalla on traumaattisia kokemuksia, on tärkeää voida tarjota oppilaalle mahdollisimman rauhalliset puitteet opiskeluun.

Koululta löytyy oppilaita varten omien luokkatilojen lisäksi myös eri toimintoihin suunnattuja tiloja kuten aistitila, valkoinen tila, pienet oppimismajat, musiikkiluokka, opetuskeittiöt, motorinen toimintatila ja kodinhoidon tila. Näillä kaikilla tiloilla on oma merkityksensä oppilaan opetuksessa ja kuntoutuksessa. Valkoinen tila ja aistitila tarjoavat mahdollisuuksia aistiyli- ja aliherkkyyksien kuntoutukseen ja pienissä oppimismajoissa voi harjoitella matematiikkaa, äidinkieltä, värejä, muotoja tai avaruuteen liittyviä asioita. Majat toimivat myös oppilaiden taukotiloina tai oppimispaikkoina, kun oppilas haluaa vetäytyä omaan rauhaansa. Haluamme tarjota koulupäivän aikana oppilaille niitä virikkeitä ja rauhoittumisen keinoja, joita kukin oppilas tarvitsee.

Sateenkaaren koulu on liikkuva koulu. Tätä tukee koululla oleva motorinen toimintatila sekä koulun ympärille rakennettu liikuntapuisto. Yksi luokista on myös suunniteltu siten, että siellä painottuu liikkeen kautta oppiminen. Kyseisen luokkatila on varusteltu mm. puolapuilla, voimistelurenkailla, joogapussilla jne. Luokan kalusteet ovat myös helposti pinottavia, jolloin luokka muuntuu vaikka liikunnan opetukseen. Olemme halunneet tarjota oppilaille erilaisia oppimisympäristöjä, jotta jokaiselle mahdollistuu oppiminen omien tarpeiden ja taitojen pohjalta.  Eri tilat mahdollistavat myös monikanavaisuuden hyödyntämisen oppimisessa. Toinen oppii toiminnan kautta, toinen aistielämysten kautta.

Koulun liikuntapuiston suunnitteluun osallistuivat myös oppilaat. Välineitä hankittiin oppilaskunnan hallituksen toiveiden pohjalta. Liikuntapuisto palvelee iästä ja toimintakyvystä riippumatta ja se mahdollistaa liikkumisen eri vuodenaikoina. Koulu noudattaakin ”tunti liikuntaa”-päivässä periaatetta joka päivä. Koulupäivät on suunniteltu siten, että jokaiseen päivään sisältyy kaksi puolen tunnin mittaista välituntia, mitkä ollaan ulkona. Koko koulun henkilökunta osallistuu myös välituntien viettoon. Liikuntapuisto on saanut innokkaan vastaanoton oppilailta ja jo alkaneena syksynä on nähty liikkumisen lisääntyneen merkittävästi. Liikuntapuisto on tarjonnut myös hyviä mahdollisuuksia sosiaalisten vuorovaikutustaitojen lisäämiseen yli luokkarajojen.

 

Opetus ja kuntoutus muodostavat koulussa toisiaan tukevan kokonaisuuden. Opetuksessa korostuu kuntouttava näkökulma, jolla tuetaan oppilaiden itsetunnon, omien vahvuuksien, omatoimisuustaitojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunne-elämän taitojen kehittymistä. Uuden koulun rakenteelliset ratkaisut tukevat näitä tavoitteita. Ne mahdollistavat oppilaan kehittymisen omien vahvuuksien ja toisaalta omien senhetkisten kykyjen mukaan. Toisaalta taas ne tarjoavat mahdollisuuden omien taitojen kehittymiseen sekä ryhmäytymiseen sitten kun oppilaan oma psyykkinen vointi sen sallii. Sateenkaaren koulun opetus rakentuu oppilaan ympärille hänen tarpeidensa mukaan, oppilaan ei tarvitse sopeutua hänelle ennakkoon suunniteltuun muottiin.

Koulun julkisivuissa on samoja teemoja kuin Nenonpellon muissa rakennuksissa. Se erottuu kuitenkin olemassa olevasta arkkitehtuurista muodostaen oman kokonaisuutensa lähiliikuntapuistoineen. Julkisivujen suunnittelussa on tehty yhteistyötä Museoviraston kanssa.

Sateenkaaren koulun lisärakennuksen rakentaminen alkoi marraskuussa 2019. Tilat ovat käytössä syksyllä 2020. Uudet tilat palvelevat erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisia, liikuntavammaisia ja autismin kirjon oppilaita. Lisärakennus rakentuu nyt olevassa olevan rakennuksen yhteyteen ja liikkuminen rakennusten välillä onnistuu yhdyskäytävän kautta. Rakennukseen tulee mm. basaali-ja rentoutus- sekä terapiatiloja. Oppilaille on tarjolla myös yksilötyöskentelytiloja sekä molemmille ryhmille omat luokkatilat muunneltavine kokonaisuuksineen.

Satu Varpainen
Rehtori

Jaa artikkeli