BLOGI 29.5.2017

Sateenkaaren erityiskoulu erityistä tukea tarvitsevan lapsen kouluna

Vaalijala on 110-vuotisen taipaleensa aikana kouluttanut henkilöstönsä sekä järjestänyt opetusta ja kuntoutusta asiakkailleen.

Vaalijala on 110-vuotisen taipaleensa aikana kouluttanut henkilöstönsä sekä järjestänyt opetusta ja kuntoutusta asiakkailleen. Näin Vaalijala voidaan nähdä erityisopetuksen uranuurtajana. Lasten ja nuorten määräaikaisen ja tavoitteellisen kuntoutuksen kysyntä on ollut edelleen kasvussa Vaalijalassa ja heidän kuntoutuksen oleellinen osa on peruskoulu, jota Vaalijalassa toteutetaan Sateenkaaren erityiskoulussa Nenonpellossa Pieksämäellä. Sateenkaaren koulussa on tällä hetkellä kymmenen oppilasluokkaa ja viikoittain koulussa on 70 – 80 lasta. Vaihtelu johtuu siitä, että kaikki peruskouluikäiset lapset menevät kouluun, olipa kuntoutus- tai tutkimusjakso pidempiaikainen tai sitten vain viikon mittainen. Lapset ovat joko oppilaskodeissa kuntoutuksessa tai he voivat käydä omasta kotoaan Sateenkaaren koulussa. Tällä hetkellä 15 lasta käy tätä erityiskoulua omasta kotoaan käsin.

Sosiaalihallintotieteen pro gradu –tutkielmassani, joka valmistui tammikuussa 2017, pohdin Sateenkaaren erityiskoulun asemaa erityistä tukea tarvitsevien oppivelvollisuusikäisten lasten kouluna, sen vaikuttavuutta ja integraation kysymyksiä. Kysyin, mikä teki Sateenkaaren erityiskoulusta niin erityisen, että lapsi, jonka koulunkäynti ei ole muualla onnistunut, onnistui siellä. Tutkimukseen haastattelin kuutta erityisopettajaa ja kahdeksaa huoltajaa. Analysoin huoltajien haastattelut kriittisten tapahtumien menetelmällä ja opettajien haastattelut sisällön analyysin menetelmällä. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että spesifiä erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäyntiä varten suunnatut resurssit ja lasta tukevan henkilöstön osaaminen eivät aina riittäneet kotikunnissa. Kotikouluun eli lapsen lähikouluun integroituminen ei onnistunut, koska lapsen yksilöllisiä tarpeita ja tukitoimia ei pystytty yksilöllisesti huomioimaan oikea-aikaisesti. Lapset tarvitsivat koulun lisäksi paljon muita tukitoimia ja kuntoutusta, jota ei aina oltu onnistuttu järjestämään myöskään kotona asumisen tukemiseksi.

Vaalijalan erityisopetus on ollut osana toimintaa jo perustamisesta lähtien. Vaalijalan perusopetus on elänyt koko Suomen kouluopetuksen historian 1900- ja 2000-luvuilla seuraten lainsäädäntöä sekä koulutuksen ja erityisopetuksen reformeja. Pro gradun tutkimustuloksissa ilmeni, että Sateenkaaren erityiskoulusta on muotoutunut koulu, jossa on riittävästi resursseja, kuten pätevät erityisopettajat ja ammattitaitoinen avustava henkilöstö, moniammatillinen tukiverkosto sekä tarvittavat tila- ja opetusresurssit. Sateenkaaren erityiskoululla on valmiudet antaa konsultoivaa ohjausta kuntien peruskouluille erityisen tuen problematiikassa. Konsultointikäyntien kysyntä vain on ollut yllättävän vähäistä viime vuosikymmenenä. Konsultoivien käyntien voitaisiin olettaa auttavan integraation kysymyksissä lähikouluja. Tutkimustuloksissa korostui lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä tukipalvelujen oikea-aikaisen järjestämisen tärkeys oppivelvollisuuden suorittamisen ja koulun käynnin onnistumisen lisäksi.

Sateenkaaren erityiskoulun muotoutumiseen sellaiseksi kuin koulu nyt on erityisesti vaikuttanut koulun pitkäaikainen rehtori Sirkka Tammiruusu. Sirkka on työskennellyt Vaalijalan koulussa jo 32 vuotta vuodesta 1985, ensin opettajana kaksiluokkaisessa koulussa, sitten johtavana opettajana ja pitkään rehtorina. Tuona aikana Vaalijalan koulu on kasvanut kymmenluokkaiseksi Sateenkaaren erityiskouluksi, jonka oppilasmäärä on kasvanut ja kasvaa vuosi vuodelta. Koulu on ollut mukana valtakunnallisissa muutoksissa ja kehittämistoiminnassa ja myös anonut uusia toimilupia tarvittaessa. Viimemmäksi Sirkka ja vararehtori Satu Varpainen ovat olleet jäseniä opetus- ja kulttuuriministeriön vaativan erityisen tuen työryhmässä useamman vuoden ajan.

Sirkka on osallistunut vuonna 2019 valmistuvan uuden viisiluokkaisen koulurakennuksen suunnitteluun Vaalijalan Nenonpeltoon. Uuteen rakennukseen siirtyy osa Sateenkaaren koulun olemassa olevista luokista.

Sirkka Tammiruusu on eläköitymässä kesän kuluessa ja Satu Varpainen on valittu jatkamaan hänen ansiokasta toimintaansa rehtorina. Myös Satu on toiminut pitkään sekä opettajana, vararehtorina että muissakin tehtävissä jo aiemmin Vaalijalassa, joten Sateenkaaren koulu jää osaaviin käsiin Sirkan mentoroimana. Toivotamme haikein ja kiitollisin mielin Sirkalle mukavia aikoja tulevaisuuteen.

Linkki pro gradu tutkielmaan: Maarit Rantakurtakko (2017) Sateenkaaren erityiskoulu erityistä tukea tarvitsevan lapsen kouluna
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170245/urn_nbn_fi_uef-20170245.pdf

Maarit Rantakurtakko
Kuntoutuksen johtaja

Jaa artikkeli